Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Osnowa geodezyjna – rodzaje, zakładanie i pomiary osnów

Zdobyte na przestrzeni ostatnich lat doświadczenie pozwala naszej firmie na realizowanie profesjonalnych usług geodezyjnych. Swoje działania prowadzimy zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. W swojej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz innowacyjnych systemów komputerowych. Daje nam to pewność, że wykonywane działania charakteryzują się dokładnością i wiarygodnością. Ponadto zespół wykwalifikowanych pracowników powoduje, że jesteśmy w stanie sprostać nawet indywidualnym i niestandardowym oczekiwaniom każdego z Klientów. Propozycja naszej firmy to między innymi tworzenie osnowy geodezyjnej.

Co to jest osnowa geodezyjna?

Osnowa geodezyjna jest to usystematyzowany zbiór punktów, które są w sposób trwały umieszczone na powierzchni ziemi (w gruncie lub na budowli). Znaki zostały wykonane z bardzo wytrzymałych materiałów, co sprawia, że mogą być poddawane działaniu nawet niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak mróz, opady deszczu czy nawet wichury. Poszczególne osnowy geodezyjne są opatrzone odpowiednimi oznaczeniami określającymi ich dokładne położenie. Jest ono wyznaczane poprzez współrzędne geograficzne i wysokościowe.

Ważną informacją jest fakt, że osnowy geodezyjne nie są przeznaczone dla konkretnej lokalizacji. Najpierw bowiem umieszcza się je w stabilnym podłożu, a dopiero później wykonywany jest pomiar. Na tej podstawie można umieścić odpowiednie oznaczenie na osnowie geodezyjnej. Każdy stworzony punkt posiada swój unikalny numer, a wszelkie parametry oraz oznaczenia znajdują się w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Osnowa geodezyjna – po co jest tworzona?

Na podstawie wyznaczonych współrzędnych geograficznych i wysokościowych możliwy jest pomiar rzeźby terenu oraz obiektów na nim się znajdujących. Zebrane dane pozwalają na prowadzenie precyzyjnych czynności geodezyjnych i nie tylko. Punkty osnowy geodezyjnej pełnią rolę nawiązania dla wszelkich robót, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym systemie odniesień przestrzennych.

Po co wyznaczono osnowy geodezyjne?

Jest to podstawa wykonywania wielu pomiarów, na przykład wielkości działek czy odległości między różnymi określonymi punktami na mapie. Każdej osnowie geodezyjnej został przypisany unikalny numer, dzięki czemu bardzo łatwo zlokalizować miejsce jej umieszczenia. Zbiór osnów geodezyjnych to sieć geodezyjna. Stosuje się je między innymi przy opracowywaniu map geodezyjnych, podczas tworzenia dokumentacji, będącej następnie bazą do realizacji inwestycji budowlanej, badania zmian w ukształtowaniu terenu, a także wykonywania prac kartograficznych.

W jaki sposób zakłada się osnowy geodezyjne?

W dużym uproszczeniu jest to naniesienie fizycznie na terenie kraju punktu, który następnie trzeba opisać określonymi współrzędnymi. Wykorzystuje się przy tym między innymi technologię GPS czy bezpośrednie pomiary geodezyjne. Co ciekawe, wyróżnić można kilka rodzajów osnów geodezyjnych, których zakładanie różni się w zależności od danego typu. Na przykład najdokładniejsze geodezyjne osnowy podstawowe fundamentalne wyznacza się na podstawie układu odniesienia i wysokości, który zdefiniowany jest w przepisach.

Rodzaje osnów geodezyjnych

To, jakiego rodzaju jest dany punkt, zależy od sposobu jego zakładania, a także brane jest pod uwagę kryterium dokładności. Stąd wyróżnić można takie podstawowe typy jak:

  • osnowa podstawowa fundamentalna,
  • osnowa podstawowa bazowa,
  • osnowa szczegółowa.

Co więcej, w przypadku osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych można wyróżnić podział na klasy. I tak, osnowa podstawowa fundamentalna to klasa 1., podstawowa bazowa to klasa 2., a z kolei szczegółowa to klasa 3. Co ciekawe, w zależności od potrzeb można także osnowy geodezyjne podzielić na:

  • poziomowe,
  • wysokościowe,
  • dwufunkcyjne,
  • przestrzenne.

W takim przypadku pod uwagę bierze się sposób przedstawienia wektorów określających położenie danego punktu. W zależności od potrzeb możliwe jest przyjęcie różnych podziałów, które determinowane są przez przyjęte kryteria.

Pozioma osnowa geodezyjna

W zależności od sposobu prezentacji wzajemnego położenia punktów, osnowę geodezyjną można podzielić na poziomą, wysokościową oraz dwufunkcyjną. Pozioma osnowa geodezyjna posiada wszelkie informacje, jakie zawrzeć można na osi X i Y. W zależności od dokładności dokonywanych pomiarów wyróżniamy osnowę podstawową i szczegółową. Średnie zagęszczenie osnowy podstawowej nie powinno być mniejsze niż 1 punkt na 20 000 km kwadratowych. Wyznaczenie punktów współrzędnych odbywa się na podstawie światowych nawigacyjnych systemów satelitarnych. Punkty te mogą się znajdować w różnych miejscach – na litej skale, na słupach, lub też na elementach konstrukcyjnych trwałych budowli.

W zakresie poziomej osnowy geodezyjnej wyróżniamy także osnowę szczegółową. W tym przypadku średnie zagęszczenie punktami nie powinno być mniejsze niż 1 osnowa na 20 ha dla terenów zurbanizowanych lub 1 osnowa 120 ha dla terenów rolnych i leśnych.

Osnowa geodezyjna wysokościowa

Oprócz osnowy poziomej wyróżniamy także osnowę geodezyjną wysokościową. Jest to zbiór punktów, które prezentują swoją wysokość w stosunku do przyjętej powierzchni (poziomu morza). W tym przypadku również można osnowę podzielić na podstawową oraz szczegółową. Zastosowane oznakowania umieszcza się zazwyczaj na litej skale lub też na słupach fundamentowych. W zależności od rodzaju pomiaru w tym przypadku błąd badania waha się od 0,2 do 1 mm na każdy kilometr.

Szczegółową osnowę wysokościową stabilizuje się jednym z dwóch rodzajów znaków wysokościowych (znakami naziemnymi lub znakami ściennymi w postaci metalowych bolców). W tym przypadku błąd pomiaru przypadający na każdy 1 kilometr nie powinien być większy niż 4 mm.

Osnowa dwufunkcyjna

Oprócz tego wyróżniamy również osnowę dwufunkcyjną. Dostarcza najbardziej kompleksowe dane, bowiem posiada oznaczenia nie tylko poziome, ale również wysokościowe. Dzięki temu stanowi znakomitą pomoc dla różnego rodzaju prac geodezyjnych.

Jest to pojęcie, które bezwzględnie powinien znać każdy geodeta. Bez jego znajomości, nie jest możliwe prowadzenie wielu prac, jak na przykład tworzenie specjalistycznych map. O jakim pojęciu mowa? Osnowa geodezyjna. Jest to termin, jakim określane są oznaczenia geodezyjne na stałe umieszczone na gruncie lub budowli, dzięki nim możliwe jest definiowanie położenia działek czy wyznaczanie współrzędnych geodezyjnych. W określaniu ich położenia podaje się nie tylko odniesienie na płaszczyźnie, ale także wysokość.