Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Obliczanie mas ziemnych

Planując dowolną inwestycję budowlaną, należy wziąć pod uwagę dopilnowanie wymaganych procedur geodezyjnych. Obliczanie mas ziemnych określa różnicę między objętością wykopów i nasypów. Wykonuje się je m.in. przy okazji przygotowywania fundamentów pod obiekty mieszkalne lub gruntu pod drogi. Jednym z efektów tego typu analizy jest określenie ilości, potrzebnych do realizacji projektu, materiałów sypkich. Posiadanie danych z tego zakresu pozwala na ograniczenie zbędnych kosztów oraz lepszą organizację pracy.

Obliczanie objętości mas ziemnych – metody wykonywania pomiarów

Szczególnie w przypadku inwestycji drogowych czy kolejowych konieczne jest skrupulatne podejście do realizacji budżetu. Obliczanie objętości mas ziemnych pozwala w najlepszy możliwy sposób wykorzystać materiał, który został pozyskany w czasie wykopów. Dzięki temu można uniknąć wydatków związanych z transportem lub pozyskiwaniem dodatkowych materiałów w czasie realizacji prac. Warto zatem przeprowadzić cały proces skrupulatnie, co ułatwia możliwość wykorzystania najnowszych technologii. Jedną z popularniejszych opcji jest wykonywanie pomiarów za pomocą drona lub skanowania laserowego.

W czasie analizy nie zawsze trzeba rezygnować także z najbardziej profesjonalnych, klasycznych metod. Zalicza się do nich przede wszystkim pomiar kilku punktów na danym obszarze, który pozwala na stworzenie siatki z uwzględnieniem wysokości oraz zdjęcia fotogrametryczne. Technikę wykonywania analizy należy dopasować do rodzaju terenu oraz jego ukształtowania.

Obliczanie objętości mas ziemnych – kiedy się je wykonuje?

Obliczanie objętości mas ziemnych to pomiar, który warto wykonać przed rozpoczęciem każdego rodzaju inwestycji budowlanej. Jego wyniki pozwalają bowiem na racjonalne gospodarowanie różnego typu materiałami budowlanym, a tym samym ograniczenie zbędnych kosztów. Dobór metody pomiaru zależy w dużym stopniu od ukształtowania terenu oraz rodzaju inwestycji, jaka ma na nim powstać. Nasze przedsiębiorstwo świadczy usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i dla firm. Obliczanie mas ziemnych może okazać się przydatne nie tylko w przypadku prowadzenia wykopów pod fundamenty budynków, ale również przy wykonywaniu podłoża pod drogi bądź zbiorniki wodne. Pomiary warto rozważyć również na terenach, na których składowane mają być odpady komunalne, górnicze lub hutnicze bądź hałdy piasku, żwiru czy innych kruszców. Obliczanie objętości mas ziemnych pomoże wówczas precyzyjnie określić ilość materiału niezbędną do nawiezienia.

Obliczanie mas ziemnych metodą przekrojów

Jednym ze sposobów obliczania mas ziemnych jest metoda przekrojów. Wykorzystuje się ją najczęściej na terenach o wąskim, podłużnym kształcie. W celu wykonania odpowiednich obliczeń tworzy się projekt techniczno-roboczy, na którym umieszcza się warstwice istniejące oraz warstwice projektowe. W charakterystycznych miejscach tworzy się z kolei przekroje pionowe. Muszą być one względem siebie równoległe i wykonane w skali podwójnej. Metoda przekrojów umożliwia obliczenie powierzchni przekrojów wykopów i nasypów na podstawie wcześniej wspomnianych przekrojów pionowych wykonanych w odpowiedniej skali. Istnieją trzy sposoby na otrzymanie finalnego wyniku. Pierwszym z nich jest obliczenie powierzchni powstałych na planie figur geometrycznych. Drugą opcją jest zsumowanie długości pasków o określonej przez przenośnik szerokości. Obliczeń można dokonać również z zastosowaniem planimetru. Metodą przekrojów w najskuteczniejszy sposób obliczyć można objętości mas ziemnych na terenach, gdzie występują duże zmiany wysokości.

Obliczanie objętości mas ziemnych – dokładne zaplanowanie inwestycji

Istnieje wiele innych, równie skutecznych metod na obliczanie objętości mas ziemnych. Jedną z nich jest np. skanowanie laserowe. Sprawdzi się ona najlepiej, jeśli mamy do czynienia ze stosunkowo rozległymi obszarami. Polega ona na pomiarze odległości od punktu o określonych współrzędnych do wyznaczonych punktów, których położenie umieszcza się w przyjętym układzie współrzędnych biegunowych. Metoda ta pozwala na dokonanie pomiarów nawet w miejscach, w których inne przyrządy nie byłyby w stanie sobie poradzić. Obliczanie objętości mas ziemnych może się również odbywać z wykorzystaniem drona. Uzyskiwane w ten sposób pomiary również są bardzo precyzyjne. Niezależnie od wybranej metody, każda z usług świadczonych przez naszą firmę wyróżnia się wysoką jakością pod każdym względem. Wykorzystujemy zaawansowany technologicznie sprzęt, dzięki któremu wykonywane przez nas pomiary są bardzo precyzyjne. Do każdego zlecenie podchodzimy indywidualnie i wykonujemy je skrupulatnie, niezależnie od tego, czy świadczymy akurat usługi dla firm, czy też dla osoby prywatnej.

Zapraszamy do współpracy!

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki