Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Regulacja stanów prawnych nieruchomości

Stosunkowo często zdarza się, że dany obiekt nie posiada dokumentów i księgi wieczystej, które pozwoliłyby na ocenę jego przynależności. Regulacja stanów prawnych nieruchomości pozwala przede wszystkim na ustalenie kwestii własności budynku, lokalu bądź gruntu. Dopóki nie zostanie to ustalone nie ma możliwości obrotu danym mieniem – nie można go sprzedać, wynająć czy wydzierżawić.

Ustalenie przynależności oraz innych roszczeń rzeczowych jest jednym z zadań, które powierza się geodetom. Zleceniodawcami tego typu usług są zazwyczaj osoby, które chcą zakupić lub sprzedać dany budynek, lokal lub grunt. Warto pamiętać, że w momencie, gdy własność nie jest ustalona, nie będzie możliwe pozyskanie pomocy finansowej z banku.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości – jak wygląda w praktyce?

Przed zgłoszeniem się do geodety, warto sprawdzić, co kryje się pod tym pozornie skomplikowanym pojęciem. Regulacja stanu prawnego nieruchomości to w rzeczywistości szereg procedur i kroków, które należy wykonać. Jednym z podstawowych jest założenie księgi wieczystej, czyli publicznego rejestru, w którym będą odnotowane wszystkie najważniejsze kwestie związane z budynkiem, lokalem lub działką. Ustalając zasadność roszczeń względem konkretnego mienia, należy wziąć pod uwagę kwestie dziedziczenia, możliwość uznania zasiedzenia lub służebności. Wnioski muszą być poparte analizą konkretnych informacji i dokumentów dostępnych m.in. w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Dopiero po ustaleniu zasadności roszczeń względem przepisów, możliwa jest sprzedaż czy dzierżawa.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki