Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W przypadku obiektów wymagających pozwolenia na budowę konieczne jest wykonanie odpowiednich pomiarów przed ich oddaniem do użytku. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim domów jednorodzinnych, ale nie tylko. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi zostać przeprowadzona zarówno po zakończeniu inwestycji, jak i po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu oraz poszczególnych przyłączy (kanalizacja, woda, gaz, prąd, itp.). Przepisy wymagają również jej przeprowadzenia każdorazowo po wykonaniu dodatkowych instalacji na działce oraz innych instalacji wymagających ponownego odbioru.

Inwentaryzacja budynku – geodezja a pozwolenie na użytkowanie obiektu

Przeprowadzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest wymagana wraz z kopią świadectwa charakterystyki energetycznej czy też sporządzonymi protokołami badań i sprawozdań jako załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przedkładana w inspektoracie inwentaryzacja powykonawcza budynku i/lub przyłączy powinna zawierać m.in.:

  • mapę zasadniczą,
  • informację o zgodności prac z projektem zagospodarowania działki lub terenu bądź też o wszystkich odstępach od niego.

Do zawiadomienia należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną przez notariusza kopię powyższej dokumentacji. Jednocześnie zawiadomienie należy złożyć do inspektoratu właściwego dla lokalizacji przeprowadzonej inwestycji. Jeśli w ciągu 14 dni inspektorat nie wyrazi sprzeciwu, należy uznać, że zawiadomienie zostało przyjęte. Po zakończeniu postępowania przedłożona dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie możliwie jak najszybciej zwrócona wraz z pozostałą oryginalną dokumentacją oraz protokołami badań i sprawozdań.

Aby uniknąć ewentualnych problemów, warto więc zdecydować się na współpracę z doświadczonym biurem, które zapewni prawidłowość zarówno dokonywanych pomiarów, jak również sporządzonej mapy zasadniczej.

Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza budynku?

Jest to zespół technicznych pomiarów, na podstawie których zostaje sporządzona inwentaryzacyjna dokumentacja (zarówno rysunki, jak i opisy aktualnego stanu obiektu budowlanego bądź jego elementów). Jest ona niezbędna do utworzenia mapy zasadniczej (do odbioru obiektu), która daje kompleksowy obraz całej inwestycji i wykonanych prac.

Inwentaryzacja geodezyjna składa się z szeregu pomiarów, które dają precyzyjne informacje o aktualnym rozmieszczeniu przestrzennym elementów zagospodarowania działki. Ich zakres ustalany jest indywidualnie.

Szczegółowo kwestię te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także Prawo budowlane.

Zapraszamy do kontaktu – nasi specjaliści z przyjemnością podejmą się zleceń zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm budowlano-wykonawczych.

 

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki