Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obejmuje kompleksowe działania pomiarowe, które określają aktualne rozmieszczenie przestrzenne wszelkich elementów zagospodarowania obiektu. Ich zakres jest ustalany dla poszczególnych obiektów indywidualnie, a kwestię te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także Prawo budowlane. Wiedza poparta doświadczeniem oraz wykorzystanie specjalistycznej aparatury pomiarowej pozwalają na profesjonalne i precyzyjne sporządzenia tego typu inwentaryzacji.

Czym jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jest zbiorem danych, uzyskanych na podstawie pomiarów oraz istotnych dokumentów, określających zgodność wykonania danego projektu z zawartymi w nim wymogami. Niniejsza procedura obejmuje szereg pomiarów takich jak: rysunki techniczne, opisy aktualnego stanu obiektu budowlanego albo jego elementów. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza jest sporządzana zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i stanowi podstawę do tworzenia mapy zasadniczej, niezbędnej dla pomyślnego przeprowadzenia procesu odbioru obiektu. Zakres pomiarów geodezyjnych określanych indywidualnie dla danego obiektu daje kompleksowy obraz całej inwestycji i wykonanych prac oraz określa zgodność z wymogami prawa budowlanego.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – zakres i cele

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest wykonywana po zakończeniu poszczególnych etapów prac budowlanych, jak również bezpośrednio przed oddaniem danego obiektu do użytku. Tego typu procedura pozwala na terminowe wyeliminowanie wszelkich ewentualnych błędów, powstałych podczas prac budowlanych oraz uchwycenie możliwych niezgodności z projektem. Co zawiera sporządzona dokumentacja? Podczas prac geodezyjnych tworzony jest aktualny i precyzyjny obrazu terenu, określający położenie sytuacyjne obiektu w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich, z uwzględnieniem położenia wysokościowego charakterystycznych punktów: obiektów budowlanych, fundamentów, wjazdów oraz dróg wewnętrznych, parkingów, a także przyłączy elektroenergetycznych, gazowych i wodociągowych. Na podstawie inwentaryzacji sporządzane są rysunki i schematy, zawierające kluczowe dane techniczne o obiekcie. W tym celu wykonuje się dwa rodzaje pomiarów:

  •  pomiar bieżący – obejmuje obiekty, które zostaną usunięte, ukryte lub zasypane jeszcze na etapie prac,
  •  pomiar końcowy – obejmuje wszystkie nowopowstałe obiekty, włączając w to pionowe ukształtowanie terenu, które uległo zmianie podczas prac.

Co zawiera dokumentacja inwentaryzacyjna?

Ostateczna dokumentacja geodezyjna wykonywana jest po zakończeniu wszelkich prac na danym obszarze, aby można było nanieść niezbędne zmiany i uaktualnić plan zagospodarowania. Co zawiera przedkładana w inspektoracie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza? Zawiadomienie wysłane do właściwego urzędu musi zawierać oryginał bądź uwierzytelnioną przez notariusza kopię mapy zasadniczej oraz informację o zgodności prac z projektem zagospodarowania działki lub terenu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek odstępstw od projektu taka informacja również musi pojawić się w dokumentacji. Zawiadomienie należy złożyć do właściwego według lokalizacji inwestycji inspektoratu, w którym zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni, natomiast przedłożona dokumentacja zostanie zwrócona wraz z protokołami badań i sprawozdań.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – ile trwa i jak długo jest ważna?

Ile trwa wspomniana procedura inwentaryzacyjna z wykonaniem wszelkich niezbędnych pomiarów i rysunków? Ze względu na swój złożony oraz wieloetapowy charakter wszelkie prace geodezyjne, których wyniki składają się na geodezyjną dokumentację powykonawczą, mogą trwać od tygodnia do nawet miesiąca. Natomiast okres ważności geodezyjnej dokumentacji inwentaryzacyjnej jest uzależniony od szeregu czynników. Kwestię priorytetową w tym zakresie stanowi aktualność danych – informacje umieszczone na planie powinny pokrywać się ze specyfiką terenu, w przeciwnym wypadku należy przeprowadzić aktualizację pomiarów.

Cena sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

Koszt prac geodezyjnych z zakresu inwentaryzacji powykonawczej uzależniony jest od szeregu czynników i jest wyliczany na podstawie różnych kategorii. Istotną rolę odgrywa nie tylko zakres i czas trwania prac, lecz także odległość lokalizacji danego obiektu od siedziby firmy geodezyjnej. Cena niniejszych usług geodezyjnych uzależniona jest również od stopnia skomplikowania ukształtowania terenu. Ten aspekt bezpośrednio przekłada się bowiem na rozmieszczenie ustanowionych punktów orientacyjnych na mapie geodezyjnej, a w następstwie – konieczność sporządzenia większej liczby specjalistycznych arkuszy, zawierających opisy, rysunki oraz obliczenia. Innym czynnikiem, który nie pozostaje bez znaczenia, jeśli chodzi o koszt sporządzania dokumentacji geodezyjnej, jest pilny tryb realizacji inwestycji.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej! W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki