Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Jednym z filarów naszej działalności jest geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, na którą składa się szereg specjalistycznych pomiarów regulowanych stosownymi przepisami prawnymi. Zakres i charakter prowadzonych działań w dużej mierze zależy również od rodzaju oraz przeznaczenia budynku – sporządzenie takiej dokumentacji jest konieczne w przypadku wszystkich obiektów, które wymagają pozwolenia odpowiednich organów. Realizacja pomiarów przeprowadzana jest przy użyciu zaawansowanej aparatury, co znacząco przyspiesza cały proces, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom precyzji.

Jakie pomiary obejmuje inwentaryzacja powykonawcza?

Celem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej jest stworzenie aktualnego i precyzyjnego obrazu terenu, który obejmować będzie dane przestrzenne o rozmieszczeniu budynków oraz innych elementów zagospodarowania działki. Położenie sytuacyjne obiektu określane jest w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich, z uwzględnieniem położenia wysokościowego charakterystycznych punktów.

Jakie elementy powinny znaleźć odzwierciedlenie na kartach dokumentacji? Obraz geodezyjny powinien obejmować m.in. takie obiekty jak:

  • obiekty budowlane,
  • fundamenty,
  • wjazdy, drogi wewnętrzne,
  • parkingi,
  • przyłącza elektroenergetyczne, gazowe i wodociągowe.

Kompletna dokumentacja pozwoli na wprowadzenie nowopowstałych obiektów na mapę zasadniczą. Zakres działań obejmuje natomiast następujące typy pomiarów:

pomiar bieżący – obejmuje obiekty, które zostaną usunięte, ukryte lub zasypane jeszcze na etapie prac,

pomiar końcowy – obejmuje wszystkie nowopowstałe obiekty, włączając w to pionowe ukształtowanie terenu, które uległo zmianie podczas prac.

Profesjonalne usługi geodezyjne – dlaczego warto zaufać fachowcom?

Wysoka kultura pracy, nowoczesne przyrządy pomiarowe, a także wiedza i kompetencje, które znajdują potwierdzenie w stosownych certyfikatach – to najważniejsze elementy naszej pracy. Inwentaryzacja powykonawcza budynku w naszym wykonaniu to starannie zaplanowany proces uwzględniający zarówno aspekty praktyczne, jak i wymogi formalne.

W przypadku obiektów wymagających pozwolenia na budowę konieczne jest wykonanie odpowiednich pomiarów przed ich oddaniem do użytku. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim domów jednorodzinnych, ale nie tylko. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi zostać przeprowadzona zarówno po zakończeniu inwestycji, jak i po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu oraz poszczególnych przyłączy (kanalizacja, woda, gaz, prąd, itp.). Przepisy wymagają również jej przeprowadzenia każdorazowo po wykonaniu dodatkowych instalacji na działce oraz innych instalacji wymagających ponownego odbioru.

Inwentaryzacja budynku – geodezja a pozwolenie na użytkowanie obiektu

Przeprowadzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza jest wymagana wraz z kopią świadectwa charakterystyki energetycznej czy też sporządzonymi protokołami badań i sprawozdań jako załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Przedkładana w inspektoracie inwentaryzacja powykonawcza budynku i/lub przyłączy powinna zawierać m.in.:

  • mapę zasadniczą,
  • informację o zgodności prac z projektem zagospodarowania działki lub terenu bądź też o wszystkich odstępach od niego.

Do zawiadomienia należy dołączyć oryginał lub uwierzytelnioną przez notariusza kopię powyższej dokumentacji. Jednocześnie zawiadomienie należy złożyć do inspektoratu właściwego dla lokalizacji przeprowadzonej inwestycji. Jeśli w ciągu 14 dni inspektorat nie wyrazi sprzeciwu, należy uznać, że zawiadomienie zostało przyjęte. Po zakończeniu postępowania przedłożona dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie możliwie jak najszybciej zwrócona wraz z pozostałą oryginalną dokumentacją oraz protokołami badań i sprawozdań.

Aby uniknąć ewentualnych problemów, warto więc zdecydować się na współpracę z doświadczonym biurem, które zapewni prawidłowość zarówno dokonywanych pomiarów, jak również sporządzonej mapy zasadniczej.

Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza budynku?

Jest to zespół technicznych pomiarów, na podstawie których zostaje sporządzona inwentaryzacyjna dokumentacja (zarówno rysunki, jak i opisy aktualnego stanu obiektu budowlanego bądź jego elementów). Jest ona niezbędna do utworzenia mapy zasadniczej (do odbioru obiektu), która daje kompleksowy obraz całej inwestycji i wykonanych prac.

Inwentaryzacja geodezyjna składa się z szeregu pomiarów, które dają precyzyjne informacje o aktualnym rozmieszczeniu przestrzennym elementów zagospodarowania działki. Ich zakres ustalany jest indywidualnie.

Szczegółowo kwestię te reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także Prawo budowlane.

Zapraszamy do kontaktu – nasi specjaliści z przyjemnością podejmą się zleceń zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm budowlano-wykonawczych.

 

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki