Usługi geodezyjne w Gorzowie Wielkopolskim Geoplan Sp. J.

Wznowienie znaków granicznych

Jako biuro projektowe świadczymy dla naszych Klientów szeroki zakres usług w niskiej cenie. Jedną z nich jest wznowienie znaków granicznych. Znaki te mają na celu wyznaczenie linii, do której sięga działka. Dokładnie zdefiniowane zostały w Rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 r.

Kiedy można wykonać tego typu prace?

Wznowienie granic działki (bez postępowania rozgraniczeniowego) można wykonać w momencie, gdy znaki uprzednio ustalone zostały przesunięte, uszkodzone lub zniszczone. Czynność ta może być zrealizowana na zlecenie strony i przez geodetę, który posiada odpowiednie uprawnienia. Należy również pamiętać o tym, że wznowienie granic wiąże się ze sporządzeniem odpowiedniego protokołu. Dokument ten musi zawierać kancelaryjne oznaczenie, identyfikator i nazwę obrębu, numery działek ewidencyjnych, ale także dane geodety, który taki protokół sporządza.

Co oferujemy i jak wygląda wznowienie?

Klientom korzystającym z naszych usług zapewniamy wsparcie i profesjonalną obsługę, którą dopasowujemy do ich potrzeb. Wznowienie znaków granicznych wykonujemy w korzystnej cenie, dzięki czemu z tej usługi może skorzystać wielu klientów. Nieustanny rozwój sprawia, że poszerzamy nasze zaplecze maszynowe i doskonalimy umiejętności.

Wyznaczenie punktów granicznych działki wykonuje się przy pomocy odpowiednich znaków, które muszą zostać rozmieszczone w taki sposób, aby z jednego punktu widoczny był następny, a odległość między nimi nie była większa niż 200 m. W przypadku, gdy linia dzieląca dwie posesje ma nieregularny kształt, znaki umieszcza się w punktach załamania, natomiast ich lokalizacje należy opisać w protokole lub akcie ugody.

Wznowienie znaków granicznych – na czym polega procedura?

Punktem wyjścia w trakcie wyznaczania punktów granicznych działki jest posiadanie dokumentów potwierdzających stan prawny i własność nieruchomości, a także mapa z oznaczeniami, które w terenie uległy zatarciu i są nieczytelne. Uprawniony geodeta, po otrzymaniu zlecenia, zgłasza się do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przedstawiając potrzebę dokonania procedury. Po uzyskaniu akceptacji urzędu otrzymuje on również stosowną dokumentację, z którą powinien porównać otrzymane od zleceniodawcy szkice. Autentyczność najczęściej potwierdzana jest na podstawie odpisów z księgi wieczystej, a także przyjętych do krajowego zasobu geodezyjnego kopii, odrysów i wyrysów.

Wznowienie granic działki powinno zostać obwieszczone zainteresowanym stronom przynajmniej na 7 dni przed rzeczywistym terminem wykonania. Wymaga się, aby zawiadomienie miało formę pisemną, a jego odbiór potwierdzany był odręcznym podpisem. Zawrzeć należy w nim również informację, że brak stawiennictwa nie powoduje zatrzymania czynności przez geodetę, jednak w przypadku wykazania usprawiedliwionej nieobecności istnieje możliwość przesunięcia terminu o 30 dni.

Dokumentem potwierdzającym wznowienie granic działki jest stosowny protokół. Nie ma dla niego ustalonego wzoru, musi on jednak być sporządzony z uwzględnieniem najważniejszych informacji:

  • Kiedy zostało przeprowadzone wyznaczenie punktów granicznych?
  • Kto dokonał całego procesu i na czyj wniosek działał?
  • Jakie dokumenty posłużyły do wyznaczenia przebiegu linii granicznych
  • Kto uczestniczył w okazaniu?

Cała procedura nie wymaga uczestnictwa żadnych organów administracji publicznej, nie ma ona również żadnych skutków prawnych dla przebiegu granic nieruchomości. Ewentualne spory, wynikające ze zgłoszenia przez którąś z zainteresowanych stron sprzeciwu lub odmowy podpisania protokołu, rozstrzygane są przez sądowe wznowienie znaków granicznych. Cena takiej usługi ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości nieruchomości oraz ilości koniecznych do wykonania prac.

Dlaczego warto zdecydować się na wyznaczenie linii działki?

Przede wszystkim, dlatego, że ma ona ogromne znaczenie zarówno dla Państwowej Ewidencji Gruntów, jak i dla samego właściciela nieruchomości. Wyznaczenie takich punktów to doskonałe zabezpieczenie pozwalające jasno określić linię, która dokładnie pokaże miejsce, gdzie kończy się Twoja posesja, a my wykonamy je dla Ciebie w korzystnej cenie.

Inne usługi:

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych, podziały i rozgraniczenia, pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary przemieszczeń, pomiary powykonawcze, wznowienie granic nieruchomości, wznowienie znaków granicznych, obliczanie mas ziemnych, regulacja stanów prawnych nieruchomości, pomiary osiadania, przemieszczeń, pionowości, geodezyjne opracowanie projektów, dokumentacje geodezyjne do celów prawnych, skanowanie laserowe, mapa zasadnicza działki